blaue engel certificaat

Blaue Engel

“Der Blaue Engel” is het oudste en meest bekende milieucertificaat ter wereld. Het is een Duits certificaat dat vergelijkbaar is met het Nederlandse Milieukeur.
Het predicaat Blaue Engel wordt toegekend aan producten die minder belastend zijn voor het milieu in vergelijking met soortgelijke producten. Het Duitse overheidsinstituut RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.) is eigenaar van het keurmerk.
Enkele van de door Blaue Engel opgestelde gunningcriteria
De volgende prosediastoelen hebben dit keurmerk gekregen:
Schadstoff geprüft

Schadstoff gepruft

Uitstoot van mogelijke schadelijke stoffen
De certificering “Schadstoff geprüft” toont aan dat stoelen volgens de actuele stand van de toxicologie geen gevaar vormen voor de gezondheid.
Het certificaat voor Schadstoff geprüft komt voort uit eisen die gesteld zijn door het DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V.), een samenwerkingsverband van meer dan 100 meubelproducenten en toeleveranciers die zichzelf verplicht hebben om de eisen van RAL-RG 430 voor milieu/gezond wonen op te nemen in hun kwaliteits-systeem.
Alle Interstuhl stoelen worden in testkamers onderzocht met betrekking tot emissies (uitstoot) en geur van schadelijke stoffen. Ook de gebruikte materialen worden regelmatig gecontroleerd op het gehalte schadelijke stoffen. Het testen gebeurt op basis van strengere eisen dan wettelijk verplicht is.
De volgende prosediastoelen hebben dit keurmerk gekregen:
BIFMA Level 3 Certificering

BIFMA Level 3 Certificering

Interstuhl is platina gecertificeerd over de hele productlijn
Met de BIFMA e3 certificering, hebben het NSF (het Amerikaanse instituut voor normen, producttesten en certificering) en de BIFMA (Business and Institutional Furniture Manufacturer´s Association) een zinvol standaard voor de markt ontwikkeld dat de normen voor duurzaamheid van de kantoormeubelindustrie harmoniseert. Zo helpt dit certificaat bij het identificeren van kantoormeubilair dat, uit milieuoogpunt, de voorkeur verdient.
Interstuhl heeft BIFMA certificering ontvangen voor de duurzaamheid van al haar kernproducten. Dit betekent dat Interstuhl de eerste Duitse fabrikant is waarvan het hele assortiment aan producten zijn onderscheiden met de BIFMA e3 platina certificering.
De certificering is, behalve de hoogste platina bekroning, ook verkrijgbaar in goud en zilver. Alle Interstuhl-producten zijn bekroond met platina. Klanten kunnen nu, aan de hand van meetbare criteria voor de verschillende prestatieniveaus, vaststellen hoe duurzaam en milieuvriendelijk producten zijn.
lga premium product

Premium Product

Uitstoot van mogelijke schadelijke stoffen
Als eerste in de branche is Interstuhl door het LGA (een gerenommeerd Duits testinstituut, vergelijkbaar met TNO) onderscheiden met het predicaat Premium Product.
Voor het nieuwe certificaat Premium Product zijn onderzocht: basiseisen, bedrijfsvoering, veiligheid, klantvriendelijkheid, productkenmerken, individualiteit enz. Het gaat om nieuwe en vooral transparante kwaliteitscriteria en is tevens “een bundeling van diverse bestaande certificaten.”
De werkzaamheden van LGA bestaan uit “het onderzoeken, kwalificeren en certificeren van producten en diensten om zodoende de tevredenheid van eindgebruikers te verhogen en de transparantie van de markt te vergroten”.
Enkele bijzonderheden van Interstuhl
Quality Office Logo

Quality Office

Kort nadat Interstuhl is onderscheiden met het prestigieuze Premium Produkt is het met een tweede onderscheiding voor topkwaliteit beloond; Quality Office. Doel van dit certificaat is het centraal stellen van de mens als “prestatiedrager”, de menselijke maten vormen het uitgangspunt voor het ontwerp en de inzet van de producten.
Dit certificaat kan worden behaald als een producent voldoet aan de richtlijn L-Q 01-06 “Quality criteria for office workplaces” (product, ergonomie en design kwaliteit). De richtlijn is opgesteld door een samenwerkingsverband van diverse Duitse instanties én overheidsorganen.
Agentschap NL

Agentschap NL

Duurzaam inkopen
De Rijksoverheid heeft als ambitie om bij 100 procent van haar inkopen duurzaamheid mee te nemen: voor provincies en waterschappen is dit 50 procent, voor gemeenten 75 procent. Alle partijen streven naar 100 procent in 2015.
In 2010 heeft het rijk 99,8% duurzame inkopen gerealiseerd, waarmee de doelstelling van 100% nagenoeg is gehaald. De provincies hebben reeds 96% duurzaam ingekocht en overtreffen daarmee hun 50% -doelstelling ruimschoots. Ook gemeenten weten met 87-90% duurzaam inkopen de doelstelling van 75% ruimschoots te halen. De waterschappen (85%), universiteiten (80%), hogescholen (95%) en het middelbaar beroepsonderwijs (75%) zitten met het duurzaam inkopen ook royaal boven de gestelde doelen. Dit blijkt uit de monitor Duurzaam Inkopen 2010 die is uitgevoerd door KPMG namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Zo krijgt de markt van duurzame producten en diensten een stevige impuls en geeft de overheid het goede voorbeeld met duurzaam inkopen. Duurzaam inkopen wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Agentschap NL actualiseert de criteria in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om het instrument Duurzaam Inkopen up to date te houden.
Agentschap NL bundelt kennis van innovatie, energie, klimaat, milieu en leefomgeving. Het draagt daarmee bij aan een sterkere positie van het bedrijfsleven in ons land en aan een duurzamere samenleving, met zorg voor mens en milieu. In de criteria voor duurzaam inkopen van kantoormeubilair oktober 2011 zijn de minimale (milieu)eisen opgenomen waaraan kantoormeubilair dient te voldoen.
De inkoopcriteria vormen een wezenlijk onderdeel van elke Europese aanbesteding. De overheid houdt zich vanaf 1 januari 2010 strikt aan de gestelde eisen en naar verwachting zullen snel daarna ook steeds meer grote bedrijven zich aan de belangrijke criteria gaan conformeren.
Interstuhl voldoet ruimschoots aan alle criteria en scoort bijzonder veel punten op gunningcriterium nr. 1, meubilair dat vergezeld gaat van een samenstellingsetiket. Het etiket bevat de opsomming van alle in het meubel gebruikte materialen en het gewicht van die materialen. Dit gewicht is uitgedrukt in een percentage van het totaalgewicht van het meubel, in afdalende volgorde en minimaal optellend tot 95% van het totaalgewicht van het meubel.
Emas Certificaat

Emas

Milieumanagement
Al in 1996 is Interstuhl onderscheiden met het EMAS certificaat (Eco-management en Audit Schema). Interstuhl was daarmee een van de eerste ondernemingen in onze branche die dit certificaat kreeg.
EMAS is een verordening van de Europese Unie en beschrijft een systeem voor het invoeren van milieumanagement, het auditen (doorlichten) daarvan én het periodiek uitbrengen van een milieuverslag (onze milieubrochure). Bedrijven met een EMAS registratie hebben zichzelf ertoe verplicht om het milieumanagementsysteem van het bedrijf te laten verifiëren en het daarbij behorende milieuverslag te laten valideren en te publiceren.
In 2009 is het certificaat voor de vierde keer op rij opnieuw verkregen, dit duidt op aantoonbare verbeterde milieuprestaties van Interstuhl.

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Interstuhl blijft zich ontwikkelen op het gebied van milieu. MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen, zit Interstuhl in het bloed. De pijlers van MVO, people-planet-profit, zijn voor Interstuhl vanzelfsprekende punten waarmee bij iedere beslissing op elk niveau rekening gehouden wordt. Dit om te zorgen voor een juiste balans tussen de drie P’s en daarmee dus voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

People

De zittechnieken van Interstuhl stellen de gebruikers centraal en leveren een wetenschappelijk onderbouwde bijdrage aan gezond en goed zitten. De ruime verstelmogelijkheden kunnen optimaal benut worden omdat ze eenvoudig en functioneel zijn. Ze doen recht aan gewenste individuele instellingen die zijn afgestemd op de werkzaamheden en lichaamsbouw en het gewicht van de gebruiker. Daarnaast vormen de uitstekende kwaliteit, de garantie en de vele beschikbare milieucertificaten een zekerheid voor iedere kritische gebruiker. Iedere gebruiker kan zich dus optimaal concentreren op zijn of haar werkzaamheden want een stoel van Interstuhl staat voor optimale ondersteuning, veiligheid en duurzaamheid.

Planet

Interstuhl produceert in de Zuid-Duitse deelstaat Baden-Württemberg, een gebied waar de door de overheid gestelde milieueisen zeer streng zijn. Hierdoor is de verantwoordelijkheid voor het milieu en de natuurlijke energiebronnen voor Interstuhl iets vanzelfsprekends; het zit in onze genen! Het milieu is ook verankerd in de bedrijfsvoering en maakt daarom een wezenlijk deel uit van de dagelijkse werkzaamheden, een voorwaarde voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Interstuhl is al sinds 1993 onderscheiden met de het toonaangevende kwaliteitscertificaat ISO 9001 en sinds 1996 met de milieucertificaten EMAS en ISO 14001. Alle stoelencollecties zijn bekroond met het predicaat Blaue Engel, het Duitse Milieukeur. Tevens voldoet Interstuhl aan de criteria voor duurzaam inkopen die zijn opgesteld door SenterNovem.

Profit

De producten van Interstuhl worden op economisch verantwoorde wijze geproduceerd. Doordat slim met grondstoffen en energie wordt omgegaan en er bij het ontwerp van een nieuw product ook altijd aandacht is voor kostenbesparende productiemethoden is Interstuhl in staat een goed evenwicht te creëren tussen kosten en baten. Dit is ook een voorwaarde voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en is de basis voor de continuïteit van de onderneming. Tevens biedt Interstuhl diverse complete collecties, waardoor het merk interessant is voor een brede doelgroep; voor alle mogelijke werkzaamheden, elk gewenst budget en een passende uitstraling is er een stoel van Interstuhl. Ook deze brede basis maakt het mogelijk om een zo goed mogelijke profit te kunnen genereren, noodzakelijk voor continuïteit en toekomstige innovaties.

LCA

Life Cycle Analysis
Per product is een Life Cycle Analysis (LCA) beschikbaar. Een LCA is een uitstekende methode om de invloed van producten en menselijke activiteiten op het milieu in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van speciale rekenmodellen. In de LCA wordt de hele levenscyclus van een product of activiteit bekeken. Van de winning van grondstoffen via productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking. Omdat het hierbij gaat om een keten van processen wordt LCA beschouwd als een vorm van ketenanalyse.
LCI - life cycle inventory

In deze stap wordt de informatie verzameld over de schadelijke stoffen die tijden de levenscyclus worden uitgestoten en de grondstoffen die gebruikt worden binnen de levenscyclus. Ook andere milieu ingrepen, zoals de productie van geluid of stank, kunnen deel uitmaken van de LCI.

LCIA - life cycle impact assessment
In deze stap worden de inventarisatiegegevens beoordeeld. Hiermee ontstaat een beeld van de milieueffecten waarvoor het product of de activiteit direct of indirect verantwoordelijk is.
Aanvankelijk is LCA ontwikkeld voor het beoordelen van producten. Het milieukeur (bij Interstuhl is dat Blaue Engel) berust daar bijvoorbeeld op. LCA kan echter ook breder worden ingezet; zodra de levenscyclus een rol speelt of een milieuprofiel gewenst is wordt LCA interessant.

ISO 14001

Milieumanagement
In ISO 14001 staan voorwaarden en standaarden voor milieumanagementsystemen, met eisen die gelijk zijn aan die van EMAS. Het verschil tussen ISO 14001 en EMAS zit hem in de publicatie van een milieuverslag (onze milieubrochure), dit is bij ISO niet en bij EMAS wel verplicht. Omdat met de EMAS certificering het milieumanagement al door Interstuhl in de bedrijfsfilosofie was opgenomen was het een logische en eenvoudige stap om ook het ISO 14001 certificaat te behalen.
Voordelen
Bij alle dagelijkse werkzaamheden en bedrijfsmatige beslissingen wordt rekening gehouden worden met milieuaspecten.
Extra “bewijskracht” maar vooral ook een nuttige hulp in de systematische opbouw van een milieumanagementsysteem conform een wereldwijd geaccepteerde standaard.

ISO 9001

Kwaliteitsmangement
Interstuhl is in 1993 onderscheiden met het certificaat ISO 9001, als één van de eerste ondernemingen in de branche.
ISO staat voor International Organization for Standardisation. ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement is ontstaan vanuit kwaliteitsnormen opgesteld voor leveranciers aan de NAVO in 1959. Alleen leveranciers die aan deze kwaliteitsnormen voldeden mochten aan de NAVO leveren. Door het succes van de NAVO kwam geleidelijk vanuit de civiele industrie de vraag naar gelijksoortige normen.
Op verschillende plaatsen in de wereld werden normen ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de BSI (British Standards Institution) en NEN (Nederlands Normalisatie-instituut). Door toename van grensoverschrijdende handel ontstond de behoefte aan een wereldwijd geaccepteerde norm. In 1987 heeft een speciale commissie de eerste officiële ISO 9001-norm gepresenteerd.
ISO 9001 gecertificeerd zijn houdt kortweg in: “zeggen wat je doet”, “doen wat je zegt” en “onder bewijs stellen”. Een bevoegde instelling licht het bedrijf door, een audit die bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt meestal de documentatiebeoordeling genoemd. Het tweede gedeelte, de initiële audit, staat in het teken van het toetsen van de praktijk.
Op dit moment is ISO 9001 wereldwijd dé norm voor kwaliteitsmanagement systemen, met meer dan een miljoen gecertificeerde bedrijven.

Cradle to Cradle

Geen C2C bij Interstuhl
Cradle to cradle betekent letterlijk ‘van wieg tot wieg’. Het is een filosofie rondom de gedachte dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Het eerste verschil met conventioneel recyclen is dat er geen kwaliteitsverlies is, en geen restproducten die alsnog een plekje moeten krijgen. Bedrijven kunnen door aan de eisen van het C2C-principe te voldoen het C2C-keurmerk krijgen.
Interstuhl heeft geen C2C-producten in haar collectie. Niet omdat we het milieu niet belangrijk vinden, integendeel. De indrukwekkende lijst onderscheidingen en certificaten aan de rechterkant van deze pagina bewijst dat. De organisatie achter C2C stelt echter zelf de eisen voor een C2C-certificering op, voert zelf de toetsing uit en geeft ook zelf de certificaten uit. Niet alle bedrijven mogen ‘meedoen’ aan C2C en de bedrijven die dat wel mogen, hebben meestal maar een of enkele C2C-producten in hun collectie.
Interstuhl heeft besloten wat dit betreft haar eigen koers te varen. Wij hechten meer waarde aan onafhankelijke certificaten. Duurzaamheid is één van onze kernwaarden. Ons milieubeleid kenmerkt zich door transparantie, consistentie én meetbaarheid. De totale bedrijfsvoering volgt de strenge locale wet- en regelgeving in Duitsland en is onderscheiden met certificeringen op basis van onafhankelijk opgestelde eisen of richtlijnen. Alle certificeringen worden door onafhankelijke instituten keer op keer getest en bevestigd. Met het kopen van een Interstuhl-product investeert u in duurzaamheid.
Contacteer ons
close slider